Fazla Ödenen TEV’in (Telafi edici vergi) İadesi hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 10.06.2024 / 97568148 sayı-tarihli tasarruflu yazı yayımlandı.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, fazla ödenen telafi edici verginin (TEV) iadesiyle ilgili Gümrük idarelerinde uygulamada yeknesaklık amacıyla düzenleme yapılmıştır. Tasarruflu yazıya göre, fazla ödenen telafi edici verginin iadesi için 3 yıllık zamanaşımı süresi ihracat beyannamesinin tescil tarihi itibariyle başlayacağı belirlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre, fazla ödenen telafi edici verginin iadesi için ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi hakkında AB Komisyonu Tarafından Yazı Yayımlandı.

AB Komisyonu tarafından yayımlanan bilgilendirme notuna göre AB Gümrük idareleri Türkiye tarafından elektronik olarak düzenlenmiş ve QR kod taşıyan A.TR'leri 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kabul edecek. Islak imza şartı aranmayacak.

Dahilde İşleme Rejiminde 4458 Sayılı Gümrük Kanunu`nun 238. Maddesinin Birinci Fıkrasının Tatbiki Hakkındaki tereddütlerin giderilmesi için Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 25.06.2024 tarih 97937194 sayılı tasarruflu yazı yayımlandı.

Eşyanın gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmadığının tespit edilmesi halinde; Vergi, Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi, ithal tarihi itibariyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği, Ceza olarak, ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar, ilave ceza olarak; Eşya, GK.238/2 de belirtilen süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmazsa gümrük vergileri tutarında ayrıca idari ceza tatbik edilir.

Türkiye’de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthali konulu 2024/9 sayılı Genelge yayımlandı

Serbest bölgelerin Türkiye Gümrük Bölgesinin bir parçası olduğu da dikkate alınarak, Gümrük Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca Türkiye’de serbest dolaşımda olduğunu gösteren gümrük statü belgesi eşliğinde ihracat beyannamesiyle serbest bölgeye konulan eşyanın;

Merkez Bankası İhracat Genelgesinde değişiklik yapıldı

İhracat Genelgesinin, İhracat bedellerinin Merkez Bankasına Satışını düzenleyen Ek Madde2-(1) maddesinde değişiklikle İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin Merkez Bankasına satışı %40’tan %30’a düşürüldü. Değişiklik 10.06.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ve Çalışma Bölgesi konulu 2024/8 sayılı Genelge yayımlandı

Yayımlanan 2024/8 sayılı genelge ile 11 Ocak 2024 Tarihli ve 32426 Sayılı Resmî Gazete ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğine eklenen MH1, TP1 VE DK1 kodlara ilişkin yapılacak raporlamanın detayları belirlendi. İlave olarak antrepo dışında yapılacak elleçleme taleplerinde belirli kriterleri taşıyan (-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve en az 2 yıldır faaliyette bulunması, -Ödenmiş sermayesinin asgari 10.000.000 TL olması, -Sözleşme imzalanacak gerçek kişilerin, tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi belirli konularda mahkumiyet kararları bulunmayan) firmalara ve kriter sorgulanmaksızın OKSB ve YYS firmalarına sağlanan kolaylık, sadece YYS ve diğer şartları sağlayan firmalara verilecek şekilde düzenlendi. OKSB firmalarına sağlanan kolaylık kaldırıldı.

Dahilde İşleme İzinlerinde de haklı sebebe dayalı ikinci ek süre talebi hakkında yazı yayımlandı.

Dahilde İşleme İzinlerinde de haklı sebebe dayalı ikinci ek süre talebi hakkında yazı yayımlandı.

Ek-2 Soru Formunda Değişiklik Yapıldı

Yeni Ek-2 Elektronik Soru Formu Sürümde (v3.3.2) YYS Soru Formu V3.3.2 sürümünde; 1.FİRMA BİLGİLERİ kısmında yer alan 1.9 sorusunda, firma kendi tesislerine ilişkin bilgilerde belirtilecek olan her bir tesis için "Tesiste C Tipi Antrepo Var Mı?" kısımlı alan eklenmiş,

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25.01.2024 tarihli 93285928 sayılı tasarruflu yazıda, “1067 kodlu TPS-Geçici İthalat İzni (YYS-Ambalajlar)” kodu oluşturulmuştur.

Gümrük Kanununun 128 ila 134 üncü maddeleri çerçevesinde geçici ithalat rejiminden faydalanmak amacıyla Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılacak 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzni başvuruları ile iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin usüller 2016/18 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.

Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma Anlaşması Hk. Gümrükler Genel Müdürlüğünce yazı yayımlandı

Bilindiği üzere, "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Kore Gümrük İdaresi Arasında Tarafların Yetkilendirilmiş Yükümlü Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Düzenleme" 9 Haziran 2014 tarihinde imzalanmıştır. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmalarımızın Kore Gümrük İdaresi nezdinde Karşılıklı Tanıma Anlaşması kapsamındaki kolaylıklardan yararlanabilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce bir yazı yayımlandı. -Firmalarımızın ticaret yaptıkları Koreli ithalatçı firmalara Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip olduklarını bildirmeleri, - Koreli ithalatçı firmaların Kore Gümrük İdaresine, sertifika sahibi ihracatçı firmalarımızın bilgilerini sunmasıyla birlikte yeni bir OBPC (Overseas Business Partner Code) düzenlenmesi için başvuruda bulunması, - Firmalarımız adına düzenlenmiş bir OBPC (Overseas Business Partner Code) var ancak bu OBPC ile ilişkilendirilmiş bir AEO kodu yoksa, eksik AEO kodunun güncellenmesi için Koreli ithalatçı firmaların Kore Gümrük İdaresine müracaatı, gerekmekte. Yukarıda sayılan düzenlemelerin yapılmasının akabinde, Koreli ithalatçı firmalar AEO koduyla düzgün şekilde ilişkilendirilen OBPC' yi ithalat beyanı için kullanabilecek. Bu çerçevede, YYS sahibi firmalarımızın ticaret yaptıkları Koreli ithalatçı firmaları Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip olduklarından haberdar etmeleri önem arz etmektedir zira Koreli ithalatçı firmalar AEO kodu ile ilişkilendirilmiş güncel OBPC'yi Kore Gümrük İdaresi'ne sundukları ithalat beyannamesinde belirtmesi halinde ülkemiz yetkilendirilmiş yükümlü firmalarının anılan düzenleme kapsamında sunulan kolaylıklardan yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerinde ek mali yükümlülük tahsil edilmemesi hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünce 23.02.2024-94330195 tarih sayılı yazı yayımlandı.

İlgi :27.09.2021 tarihli ve 67504823 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yerli üretimi olmadığı için Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerinin "2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar" ve "2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar" gereği ek mali yükümlülük uygulamasından muaf olup olmadığı konusunda hasıl olan tereddütle ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 17.08.2021 tarihli ve 00066394532 sayılı ekli yazıda; 2018/11799 sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar" ile 2018/11973 sayılı "Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar" kapsamında, bu Kararlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ülkeler menşeli eşya için “ek mali yükümlülük” tahsilatının öngörülmüş olduğu, 93/4002 sayılı Kararın uygulamasına matuf herhangi bir atfa yer verilmediği, bu itibarla, 93/4002 sayılı Karar kapsamında olduğu Sağlık Bakanlığınca değerlendirilecek eşyanın ithalatında 2018/11799 ile 2018/11973 sayılı Kararlar kapsamında ek mali yükümlülük tahsilatının öngörülmüş olması halinde, bu ek mali yükümlülüğün tahsil edilmesi gerektiği görüşünün bildirildiği belirtilmiştir. Bilahare, ek mali yükümlülükten muafiyet konusunda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.04.2022 tarihli ve 74073244 sayılı yazısında özetle; “Yukarıda yer verilen maddi ve hukuki tespitler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda; ek mali yükümlülüklerin Gümrük Kanunundaki “gümrük vergileri” tanımı içinde yer aldığı, ilgili mevzuatta öngörülen muafiyet kapsamına ek mali yükümlülüklerin de dahil olup olmadığı hususunda yapılacak değerlendirmede mevzuat hükümleri incelenerek sonuca varılmasının uygun olacağı, mevzuat hükmünde “her türlü…muaftır” veya “gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden muaftır” gibi ifadelere yer verildiği hallerde bu ifadenin ek mali yükümlülükleri de kapsadığı mütalaa edilmektedir.” görüşüne yer verilmiştir. Söz konusu görüş çerçevesinde muhtelif talimatlarımızla bu husus açıklanmış olmasına rağmen ilgide kayıtlı yazımız nedeniyle bazı farklı uygulamalar olduğu ve bu durumun denetim raporlarına da konu edildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yerli üretimi olmadığı için Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerinin "2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar" ve "2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar" gereği ek mali yükümlülük uygulamasından muaf olup olmadığı konusunda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bahse konu yazısı çerçevesinde işlem yapılması gerektiğinden ilgide kayıtlı yazımızın uygulama imkanı kalmamıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim. Mustafa GÜMÜŞ Bakan a. Genel Müdür

Geçici ithal edilen eşyaların Süre uzatımı başlıklı 380. Maddesine 5. Fıkra eklenmiştir.

Eklenen madde ile YYS sahibi firmalarca “yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan havayolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen hava taşıtları ve motorlarının yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumlarda, rejime giriş gümrük idaresince geçici ithalat izin süresi dokuz ay uzatılır. Süre uzatımı sonunda, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanımının devam ettiği durumda, gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulur, gümrük idaresince geçici ithal eşyasının rejim altında kalma süresi azami yirmi dört ay olarak belirlenir ve bu durumda eşyaya rejim hükümleri yeniden uygulanır.” Hükmü eklenmiştir.

Gümrük yönetmeliğinin Onaylanmış kişi statüsü verilebilecek kişiler başlıklı 22. maddesine 3. fıkra eklenmiştir.

Eklenen madde ile; “YYS statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda birinci fıkrada belirtilen en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma koşulu aranmaz.” hükmü eklenmiştir.

YYS- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Hk

YYS- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Hk. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 18.12.2023 / 91992958 tarih sayılı tasarruflu yazısı yayımlandı. Bilindiği üzere, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin "Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu" başlıklı beşinci maddesi:

Gözetim farkı ve Ticaret Politikası Önlemleri Kapsamında Ödenen Vergilerin KDV’den İndirilmemesi

Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanunun 29/1-b maddesi uyarınca mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini indirebilmektedirler. Aynı kanunun 36. Maddesinde Cumhurbaşkanı indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir. Yetki kapsamında, Gözetim farkı dolayısıyla ödenen KDV ve buna isabet eden vergiler ile Ticaret Politikası kapsamında ödenen vergilerin KDV’si indirilemeyecektir.

Dahilde İşleme Rejimi (2006/12) Tebliğin 37. Maddesi kapsamında yapılacak ek süre başvuruları hakkında. (YYS ve OKS 42/A yerinde tespit muafiyeti)

01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 2023/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne aşağıdaki geçici 37’nci madde eklenmiştir.

2007 /13033 sayılı Kararın 1. Sayılı Listesi A (Gıda Maddeleri) bölümünde yer alan Ürünlerden ÖTV’ye Tabi Olan Ürünlere Yönelik KDV Tespiti

Gümrükler Genel Müdürlüğü "2007 /13033 sayılı Kararın 1. Sayılı Listesi A (Gıda Maddeleri) bölümünde yer alan Ürünlerden ÖTV’ye Tabi Olan Ürünlere Yönelik KDV Tespiti" konulu bir yazı yayımladı.

Uluslararası Gözetim Şirketleri tarafından hazırlanmış olan ekspertiz raporları ve DİR taahhüt kapatılması hakkında

Uluslararası Gözetim Şirketleri tarafından hazırlanmış olan ekspertiz raporlarından Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlem tesis etme yetkisini haiz firmalar (TÜRKAK tarafından akredite edilen ve Akreditasyon Sertifikasında yetkilendirilen muayene alanı/türü/standart ve şartnamelerinde "Dahilde İşleme" ve "Ekspertiz Hizmetleri"

Geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarları arttırıldı

Bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarları 01.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. GEKAP tutarları çoğu ürün için 1 kat arttırıldı.

V Sayılı Liste Kapsamı Eşyada Emsal Rapor Uygulaması konulu yazı yayımlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü "V Sayılı Liste Kapsamı Eşyada Emsal Rapor Uygulaması " konulu bir yazı yayımladı. Yazıda V sayılı liste kapsamında ithalatında süreklilik arz eden aynı eşyalar için alınan tahlil raporlarının Gümrük Yönetmeliği'nin 196 ncı maddesi uyarınca bir yıl süreyle emsal olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda gümrüklerde görüş ayrılıkları yaşandığı belirtildi.

İzinli Alıcı Kontrol Türü Bildirim Süresi

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin "İzinli alıcı tesislerinde bulunan yetki kapsamı eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim süresi" başlıklı 104 üncü maddesinin birinci fıkrası "Güvenli depolama alanında veya güvenli park alanında bulunan eşyanın ithal edilmek istenildiğinin gümrük idaresine bildirilmesini müteakip 115 inci madde uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağının gümrük idaresi tarafından

Merkez Bankası İhracat bedelleri Genelgesinde değişiklik yapıldı

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Genelge ‘de Hazine ve Maliye Bakanlığının 03.08.2023 tarih ve 2358545 sayılı yazısı üzerine değişiklik yapıldı.

Belirli eşya için marka ve model beyanı zorunlu hale getirildi

Oyun konsolları, robot süpürge, elektrikli skutır, projektör, hoparlör, kulaklık cinsi eşya için BİLGE sisteminde kalem ekranında marka ve model numarası beyan edilmesi zorunlu hale getirildi. İlgili bilgiler beyan edilmeden tescil işlemine devam edilemeyecek.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uygulama Yönetmeliği yayımlandı

Avrupa Komisyonu, 1 Ekim 2023’te başlayıp 31 Aralık 2025’e kadar sürecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) geçiş dönemi uygulamalarını desteklemeye ve rehberlik etmeye yönelik SKDM Uygulama Yönetmeliği’ni yayımladı.

Rusya Federasyonu Menşe Şahadetnamelerinin Teyidi konulu yazı yayımlandı

Rusya Federasyon'undan ülkemize gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde ibraz edilen menşe şahadetnamelerinin doğruluğunun teyit edilebileceği web sayfasına ilişkin yazı yayımlandı. İbraz edilen menşe şahadetnamelerinin üzerinde yazan sertifika numarası, sertifika forma numarası ve sertifikanın vize tarihi şeklindeki bilgilerin internet adresinde belirtilen kısımlara manuel olarak girilmesi yoluyla belgenin doğruluğu anlık olarak kontrol edilebilecek.