Dahilde İşleme Rejiminde 4458 Sayılı Gümrük Kanunu`nun 238. Maddesinin Birinci Fıkrasının Tatbiki Hakkındaki tereddütlerin giderilmesi için Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 25.06.2024 tarih 97937194 sayılı tasarruflu yazı yayımlandı.

Eşyanın gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmadığının tespit edilmesi halinde; Vergi, Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi, ithal tarihi itibariyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği, Ceza olarak, ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar, ilave ceza olarak; Eşya, GK.238/2 de belirtilen süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmazsa gümrük vergileri tutarında ayrıca idari ceza tatbik edilir.

Eşyanın gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarıldığının tespit edilmesi halinde; Vergi, Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi, ithal tarihi itibariyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ceza olarak, G.K. 238/1-a uyarınca idari para cezası tatbik edilir. İdari para cezası tutarı: Gümrüklenmiş değerin 2 katı kadar ceza uygulanır. Gümrüklenmiş değer cezası uygulanmış işlemde ayrıca süre aşımında gümrük vergileri tutarında ayrıca bir ceza uygulanmayacaktır.

Sonuç itibarıyla, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesinin 1/c fıkrası hükmünün uygulamasına ilişkin olarak, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 45 inci maddesinin 1 inci ve 3 üncü fıkraları ile 2009/37 ve 2015/15 sayılı Genelgeler uyarınca, anılan Kanunun 184 üncü maddesinin 1 inci fıkrası çerçevesinde gümrük yükümlülüğü doğan eşyaya ilişkin öncelikle vergi tahsilatı işlemlerine başlanılması ve eş zamanlı olarak Kanunun 238 inci maddesinin uygulanmasına yönelik eşyanın tespiti işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.